parulanu vEDi

parulanu vEDi.  rAgA:  nAgasvarAvaLI.  Adi tALA.

P:  parulanu vEDi nE pAmaruDaitini parma puruSa vAsudEva dayAnidhE
A:  sarasijabhava bhavAdi vinuta caraNa sarasija lOcana sAgara shayana
C:  saraguna munu karirAjuni brOvalEdA karuNatO dhruvuni prahlAduni brOvalEdA
sharaNa rakSaka nIdu biruduni maravaka varamulosagi nannu pAlimpavayya

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb