praNamAmyaham shrI pankEruha

praNamAmyaham shrI pankEruha.  rAgA:  vAgadIshvari.  k/Eka tALA.

P:  praNamAmyaham shrI pankEruhAsanAm pancAnanAdi sarva dEva bhAvitAm
A:  praNavArta pradarshanIm praNatArti prashamanIm
para sukha dAyinIm vara kavinuta sharaNam vAgadIshvarIm
C:  virinci vanitAm vimalAm muraLIgAnamuditAm vara kaccapi
rava niratAm pustaka sukha sarasijAkSa mAlAdi dhrtAm satatam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb