praNamAmyaham shrI

praNamAmyaham shrI.  rAgA:  ranjani.  m/tripuTa tALA.

P:  praNamAmyaham shrI prANanAtham nirantaram praNita
janAbhIShTha phala pradam shrI rAma sEvA dhurandharam
A:  prANApAnavyAnAdyAkhya mukhya prANam
(madhyama-kAla)
prANinAm prANa bhUtam prINitAm shESa pAtram
bharadvAjAdi vinutam bhAratI kaLatram
C:  anjanA garbha sambhUta vIrAgrEsaram
niranjana shrI vAsudEva hrdayAkAram
sumanjuLa mukhAravinda jAnakI priyakaram
ripu bhanjana caturam rgvEda suvidita mahimAtaram
(madhyama-kAla)
ranjanI rAga tOSitam kunjarAsyAdi vanditam
sanjIvanOjjIvita sumitrA sutam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb