praNamAmyaham shrI sarasvatIm

praNamAmyaham shrI sarasvatIm.  rAgA:  bilahari.  t/tripuTa tALA.

P:  praNamAmyaham shrI sarasvatIm maNI nUpurAdi vibhUSitAm
A:  animAdi siddhi dAyinIm praNatArti bhanjanIm niranjanIm
C:  vara gAna kalA nipuNAm darahAsadyutAm vANIm
sura vandya bhavya caraNAm para vAsudEva krpA pUrNAm

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb