praNamata shrI

praNamata shrI.  rAgA:  kAnaDA.  c/tripuTa tALA.

P:  praNamata shrI mahA gaNapatim pAvantI priyasutam
praNata janAbhISTa phaladam paramEshvara lAlitam
A:  maNigaNa shObhita divyAbharaNa bhUSitam
muni vinutam phaNapati talpa shrI vAsudEva samprInitam
C:  bhArata lEkana caturam bhaktajana svAnta mandiram
vAraNa vadanam dhrta mOdakam vara pAshAnkushadharam
bhUri krpA sAgaram tArAdIshagavan haram suragaNa
sEnApati kumAra sahajam shrIkaram

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb