praNatArtiharam aham

praNatArtiharam aham.  rAgA:  cenjuruTi.  k/tripuTa tALA.

P:  praNatArtiharam aham bhajE shankaram
A:  phaNitalpa vAsudEva bhaktAgrEsharam phaNihAra lasita kandharam gaurIvaram
C:  karuNakaram haram candrashEkharam girIsham Ishvaram kari carmAmbaradharam
suragaNa pUjita caraNam tripura haraNam padanata mrkaNDu suta sharaNam
smara haram ina shashi krshAnur nayanam tOSitArjunam munijana krtanamanam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb