puruSOttama mAm pAlaya

puruSOttama mAm pAlaya.  rAgA:  sAvEri.  c/rUpaka tALA.

P:  puruSOttama mAm pAlaya vAsudEva karuNAkara kamala nayana dEvadEva
A:  garuDa dvaja bhArgavIsa sarasija bhava puruhUtAdi mavanditAmita vibhava
C:  bhujagAcala vAsa nirata suguNa bharita gaja pAlaka nAsha rahita subadha carita
nija dAsanutA vilasita maNI bhUSita rajanIsha mukhAngadayuta dasharatha suta

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb