rAghavEndra guru

rAghavEndra guru.  rAgA:  darbAr.  k/tripuTa tALA.

P:  rAghavEndra guru mAnatOsmi satatam nAgarAja shayanAsyutArccana ratham
A:  rAga mOhAdi rahitam sucaritamsvAkamapi dAyaka madhva munihitam
C:  shrI sutIndra guru karAbja samjAtam vAsudEva paramAnugraha bharitam
bhAsura vara tuLasImaNi hArayutam bhUsurAdi vinutam vAtIndranatam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb