rAmA nI dayarAdA

rAmA nI dayarAdA.  rAgA:  bhairavi.  cApu tALA.

P:  rAmA nI dayarAdA ravi vamshAmbudhi sOmA
A:  A muni sudatini munu nIvE brOvalEdA A muni savamunu pAlincalEdA
C:  rAkEndu nibha vadana sAkEta vara sadana shrI kAncana vasana shrIkara mrdu gadana
EkAnEkamai velayu OmkAra svarUpA lOkAvanAti catura shrIkAnta vAsudEva

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb