rAmE vasatu

rAmE vasatu.  rAgA:  sArangA.  c/rUpaka tALA.

P:  rAmE vasatu manOmE rAkSasakula bhImE
A:  shyAmE jagadabhi rAmE shrI mAruti sEvyEsamE
C:  dasharatha rAja kumArE susharAsana bhAnadharE
dashakandara vada sUrE shrIsha vAsudEvE parE
kushikAtmaja savapAlE kushalava gAnavilOlE
dishi dishi darshita lIlE bhrshamAshrta janapAlE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb