rArA rAjIva lOcana

rArA rAjIva lOcana.  rAgA:  mOhana.  Adi tALA.

P:  rArA rAjIva lOcana rAma nannu brOcuTaku dhIrA
shrtajana mandAra karunA parAvAra
A:  ErA nI karuNa galgani kAraNamEmO gAnarA mArAri
vinuta subada sucarita parAtpara dharaNijA manOhara
S ; p d S R G S R d ; S ; p d g ; p ; r | g p d r ||
s R G S R d R S d ; p g r s d s ; r g p d | R S d p d ; ; ||
p d d S S R R  G R P G G R S G R G S R d ; S ; P ; d g p d S
R S ; d p g r s  g p d S R G S ;p d S p ; s | r g s ; S R G ||
C:  nIvE nA vibhuDani niratamu nI pAdamulanu nera nammiti nIvADani
nannu karuNinci I vELa dasharatha nrpa nandana dasha mukhAdi sakala
ripughana haraNa nI vanAdharaNa sEyakurA pAvanajApta shrI vAsudEva

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb