shaila sutE shiva sahitE

shaila sutE shiva sahitE.  rAgA:  vasantA.  Adi tALA.

P:  shaila sutE shiva sahitE karuNA kalitE mAm pAhi
A:  nIla marakatAdi maNimaya bhUSitE guNa bharitE sucaritE
nIla kuntalE shrI ramAlOla vAsudEva sahajAtE
C:  gajamukha SaNmukha janani madagaja gAmini madhura gAna vinOdini
sharanAgata samrakSaNa niratE karuNAnvitE mahimAnvitE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb