shambhO shankara

shambhO shankara.  rAgA:  kEdAragauLa.  c/tripuTa tALA.

P:  shambhO shankara pAhimAm jambAri vinuta pAdAmbOruha
A:  ambhOdi rAja gavan haraNa nipuNa kumbOdbhavAdi sakala munijana sharaNa
C:  karuNAkara vAsudEva mOdakara paramEshvara girisha shiva pashupatE
girirAja bAlikA karAmburuha paripUjitAhi bhUSa candramauLE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb