shankara guruvara

shankara guruvara. rAgamAlikA. Adi tALA.

            (rAgA: dhanyAsi)
1: shankara guruvara mahaimA suta rAmatitarati vAngmanasa sImAm
guru caraNa bhakti garimA mukharaya titarAm hi mUkakalpam mAm
            (rAgA: behAg)
2: kalyANam kalayatu naha kalyam kaivalya vallarI kandam
kalyANa guNa guNADyam kancana karmandira ratnam-akhilEDyam
            (rAgA: kEdAra)
3: shrI candramauli caraNAmbhOja dvaya-yambharAyita svAntan
bhaya bhakti bharita bhAvO bhagavatpAdAn vibhAvayE hrdayE
            (rAgA: mOhana)
4: tatvamasi bOdhanacaNE tattAddrng-mOha timira kharakiraNE
bhaktajana bharaNa dhuryE saktam cittam mamAstu guruvaryE
            (rAgA: khamAs)
5: alpIkrta kalpatarum vitaraNa vibhavEna vishvaviditEna
vismaya nIyodantam vishvagurum tam vibhAvayAmyantaha
            (rAgA: tODi)
6: shrngagiri divya nagara sthApita manavadhya shAradA pITham
sampUjayantam anagham samsEvE samyamIndram anavaratam
            (rAgA: shahAnA)
7: aSTAnga yOga niSTam shiSTAbhISTa pradam yati shrESTam
naSTAkhila viSaya spruha niSTAvAptyai namAmi sASTAngam
            (rAgA: kalyANi)
8: sarvAbhIpsita vitaraNa nipuNAnnamatAma-shOka lOkAnAm
durvAdi garva carvaNacaNa dhiSaNAmstAn-namAmi gurucaraNAm
            (rAgA: bhairavi)
 9: bhasitOddhaLita gAtram bhakta janAbhISTa vitaraNa vyagram
bhava bandha mOkSa nipuNam bhavana gurum tam vrajAmyaham sharaNam
            (rAgA: shankarAbharaNa)
10: shankara bhagavatpAda sthApita mata SaTkapAlana pravaNam
sharaNam mama hi jagadgur-vabhina nava narasimha bhAratI caraNam
            (rAgA: suraTi)
11: navaratna mAlikEyam racitA bhaktEna vaidyanAthEna
(navaratna mlikEyam gItA bhaktEna vAsudEvEna)
shankara guru guNa maNibihis- sakalairdhAryA hi sarvadA kaNThE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb