shAradE pAhimAm

shAradE pAhimAm.  rAgA:  yadukulakAmbhOji.  Adi tALA.

P:  shAradE pAhimAm sarOruha nibhapradE sArasAkSa shrI vAsudEva karuNAnvitE vara
dE
A:  nIrajAsana jAyE nikhila vidyApradE nAradAdi sakala muni vinutE suradE
C:  cAru vINAdi su-shObhitakarE hIramaNi hAra lasita kandarE
vArNEndra gamanE nata sura nikarE vArijAkSaNa rucira bimbadharE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb