shivE pAhi

shivE pAhi.  rAgA:  suraTI.  k/tripuTa tALA.

P:  shivE pAhi shrI cAmuNDEshvari shrI rAjarAjEshvari tripurasundari
A:  nivArita nija bhakta pApanicayE nikhilAgama vEdya mahimAtishayE
C:  pAvana yadukula bhAgya dEvatE parama puruSa vAsudEva sahajatE
bhAvuka phaladAyini suma maNi mAlini dEvAdi sakala lOka paripAlini
kOvidha hrdaya vikAsini kalyANi kAtyAyani mahiSAsuramardini
dEvI shrI maj-jayacAma rAjEndra kAmita dAyini

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb