shrI cAmuNDEshvari

shrI cAmuNDEshvari. rAgA: bilahari. Adi tALA.

P: shrI cAmuNDEshvari pAlayamAm krpAkari shankari
shrtajana pAlini mahAbalAri vAsini mahiSAsuramardini
A: vAcAma gOcara mahima virAjitE varaguNa bharitE
vAkpati mukha sura vanditE vAsudEva sahajAtE
            (ciTTasvara)
s,,snd rsnd pdnpmg | dp,mgr srgpmg rs nd ||
s,,r,gp,dmgr,gpd | srgp mgrs rgpd sndp||
dSRG pdSR gpdSnd RS | R,,, Sndp mgrs r,,, ||
gppd dSnd R,, S, ndp d, p, mr s,, r, gpd ||
C: rAkA nishAkara sannibha vadanE rAjIva lOcanE
ramaNiya kundaradanE rakSita bhuvana maNirasaNE
mUka vAkpradAna vikhyAtE muni varanuta su-prItE
shrIkara tAraka mantra tOSita cittE sadA namastE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb