shrI hari vallabhE

shrI hari vallabhE.  rAgA:  udayaravicandrikA.  c/tripuTa tALA.

P: shrI hari vallabhE mAm pAhi shrita bhakta sulabhE suvarNAbhE
A: Ehi mE sadanam sAmOdam dEhi mE dhana dhAnya sampadam
C: brahma rudrAdi varadAyini brahma rudrAdi padadAyini
brahma janani jaganmOhini bhAva rAgAdi tOSiNi
(madyama kAlam)
mahita kIrti shAlini tavapadE ratirastu mE maNimAlini
mAra janaka vAsudEva hrtkELini mangaLa pradAyini

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb