shrI kEshava mAm pAlaya

shrI kEshava mAm pAlaya.  rAgA:  bhairavi.  c/rUpaka tALA.

P:  shrI kEshava mAm pAlaya rAkEndu mukha krpAlaya
A:  lOkEsha nArada sugEya sAkEtAdi pApramEya
C:  bhUsura vara paripUjita vAsudEva caraNAgata
dAsajana manOmbujAta vAsarEsa sukhyAta
sAsita kala dOSa rahita bhAsuramaNI bhUSaNayuta
vAsava mukha dEva vinuta kOsala nrpa shEkhara suta

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb