shrI madyadukula

shrI madyadukula. rAgamAlikA. mishra maTya tALA.

            (rAgA: khamAs)
1:  shrI madyadukula vAridhi rAkAcandram sushIla guNasAndram
jaya cmarAjavaryam krpayA suciram shriyaha patihi pAyAt
            (rAgA: behAg)
2: satyAvanaika dIkSam stutyAnEka prashasta satkAryam
jaya cAmarAja bhUpam shrIpatikhyAda pArayA krpayA
            (rAgA: hindOLa)
3: dEva dvija guru pUjAsakta svAntam nitAntam anavaratam
jaya cAmarAja bhUpam cAmuNDAmbAvatAciram krpayA
            (rAgA: sAranga)
4: sujanAnurAga pAtram suvidita shAstram pavitra sucaritram
narasimharAja putram suciram pAyAdumApatihi krpayA
            (rAgA: hindustAnikApi)
5: nirupama cakrAdhIshvara karuNA pUrNam sudhImaNistutyam
jaya cAmarAja bhUpam rakSatu satatam krpAnidhihi krSNaha

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb