shrI mahAlakSmim

shrI mahAlakSmim.  rAgA:  paraju.  Adi tALA.

P:  shrI mahAlakSmim bhajEham shrta bhakta janAbhISTa phaladAm
A:  shrI mahA viSNu mOdadAyinIm padminIm padmamAlinIm
C:  kSIrasAgara tanayam sadayam surAsurAdi samsEvyAm
sharaNAgata paripOSaNa niratAm para vAsudEvArcanaratAm

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb