shrI purandara

shrI purandara.  rAgA:  sarasvatimanOhari.  m/tripuTa tALA.

P:  shrI purandara guruvaram bhAvayEham shrI mukha
candra cakOra sEvA caturam shrta kalpa bhUruham
A:  shrI puruSOttamAnugraha pAtram sucaritram
shrI manmadhva shAstra bOdhana tatparam
shrIsha sAkSAtkAra santuSTa hrdayam-udAram
C:  parama dayA sAgaram vara nAradAvatAram
paramAdbhuta krtya darshakam gAna kalOddhArakam
vara guru vyAsa rAja yativarya shishyAgrEsaram
para vAsudEva hrNmandiram upanishat satsamAna
kIrtana kartAram vAram vAram

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb