shrI ramA dEvi

shrI ramA dEvi.  rAgA:  shankarAbharaNa.  c/rUpaka tALA.

P:  shri ramA dEvi mAmavatu sadA mudA
A:  kSIra sAgara kanyakA dvArakEsa nAyikA suracira mrga mada tilakA
parivrta brndArakA smara janaka krpA pUrNa bhakta bhAyadAyikA
C:  paramAdbhuta caritA paramAnanda bharitA pAra rahita mahimAnvitA
pAlanEtra ujitA para vAsudEva dayitA parAsharAdi vanditA
vara gAna tOSitA vara mangaLa dEvatA

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb