shrI rAma lakSmaNAviva

shrI rAma lakSmaNAviva. rAgamAlikA. Adi tALA.

            (rAgA: mOhana)
1: shrI rAma lakSmaNAviva sauhArdam prApya su-sthiram suciram
shrI cAmarAja putrau jIyAstAm shAradAmba tava krpayA
            (rAgA: kAmbhOji)
2: bhArati sampad-bharitau budhyA caivAtitIkSNayA pUrNau
AyuSmantau sukhinau bhUyAstAm cAmarAja sukumArau
            (rAgA: bhairavi)
3: rAjyAbhi vrddhimatulAm prApayyAshvEbhap-pativrddhIshca
pAlaya kamaja jAyE cAma kSiti pAla varya sukumArau
            (rAgA: shankarAbharaNa)
4: gaja turaga vAhanasthAvapi ratha madhyAESu susthitau vANi
samrakSa santatam bahu karuNE shrI cAmarAja sukumArau
            (rAgA: nATakuranji)
5: dEvadvija guru bhaktim su-drDhAm datvA ca vinaya sampattim
pAlaya padmaja mAnini satatam shrI cAmarAja sukumArau
            (rAgA: bEgaDa)
6: girisAnuSu gahanESvapi mArgESvanisham samasta dEshESu
sarvApadbhyaha pAlaya vidhi bhAmini cAmarAja sukumArau
            (rAgA: shahAna)
7: vAkpATavamati drDhatAm nIrOgatvaam ca vapuSi suyashasva
datvAbjayOnijAyE kAruNyAt pAhi cAmarAja nrpa putrau
            (rAgA: nAyaki)
8: vashyAnvidhAya nrpatIn datvA caikAta patra sAmrAjyam
shrI cakra krta nivAsE vANyava cAmAvanIsha sukumArau
            (rAgA: tODi)
9: shrI nAtha mukha niSEvyE shrI vidyA dAnadakSa pAdanatE
shrI shAradAmba pAhi shrImantau cAmarAja sukumArau
            (rAgA: kalyANi)
10: yadyasti mayi krpA tava vinutA stutyAnayA girAm dEvi
shiSyAvimau madIyau pAhi shrI cAmarAja sukumArau
            (rAgA: suraTi)
11: vANI tAvaka vilAsa samutthau pANi nirjita payOruha garvau
sAmavEdanuta divya caritrE cAmabhUpa tanayau paripAhi

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb