shrI rAmacandra padAbjE

shrI rAmacandra padAbjE. rAgamAlikA. Adi tALA.

            (rAgA: shankarAbharaNa)
1: shrI rAmacandra pAdAbjE yanamanO madhupAyitam svadharma niratO yastu nisprhO yO dvijOttamaha
            (rAgA: bhairavi)
2: yaha kIrtanAni svIyani bhAva rAgayutAni ca gAyannirantaram bhaktyA prINayAmAsa rAghavam
            (rAgA: simhEndrmadhyam)
 3: nArada anugrAhAdyastu lEbhE su-jnAna sampadam yatkIrtana rasAsvAdam AdriyantE budhAssadA
            (rAgA: khamAs)
4: sItA lakSmaNa shatrughna bharatAni lasUnubhihi sEvitam rAmamAlOkya janma sAphalyam AptavAnam
            (rAgA: mOhana)
5: kIrtikAyEna yO bhAti tyAgarAjO gururmahAn tam stuvImO vayam nityam rAma bhakta shirOmaNim
            (rAgA: madhyamAvati)
6: shrI tyAgarAja caritam sadA sarvajana priyam vAsudEvasya krpayA vAsudEvEna varNitam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb