shrI rAmacandra suguNa

shrI rAmacandra suguNa (tv).  rAgA:  hindOLa.  Adi tALA.

P:  shrI rAmacandra suguNa sAndra shrI ramaNa sarasija nayana kalyANa
A:  lOka vIra karuNAbharaNa praNava nAdAtmaka OmkAra
C:  pAhi shrI raghurAma sharaNAgata rakSaka

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb