shrI rAmacandram bhajarE

shrI rAmacandram bhajarE.  rAgA:  jhAlavarALi.  c/tripuTa tALA.

P:  shrI rAmacandram bhajarE mAnasa
A:  vIrAdhi vIram sucaritram dhIra rAvaNa haram dasharatha rAja kumAram
C:  parama puruSa vAsudEvam paripUrNa kAmam sharaNAgatArthi haraNa duriNam
sarasIruha daLa lOcanam paripAlitAkhila bhuvanam pavana tanaya vandita caraNam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb