shrI sarasvatIm

shrI sarasvatIm.  rAgA:  aThANA.  m/jhampa tALA.

P:  shrI sarasvatIm bhagavatIm bhajata shrtajana sakalAbhISTa dAyinIm sadA
A:  shrI sarOja sambhava dayitAm mahitAm vAsavAdinuta vAsudEva bhaktAm
C:  sanakAdi muni varENya samstutAm kanakAmbara ratnahAra vibhUSitAm
anupama karuNArasa paripUrNam su-lalita kavitAdi tOSita svAntAm
vanruha nayanAm vAraNa gamanAm nirupama vINAm pustakAkSa mAlA sahitAm

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb