shrI vAsudEvam guruvaram

shrI vAsudEvam guruvaram. rAgA: kalyANi. m/jhampa tALA.

P: shrI vAsudEvam guruvaram bhajEham
A: shrI tyAgarAjAdi gurupAda padma bhUSaNam
C: sarvam shatam bhUtam bhArgavOttamam
sangIta sAhitya rAgana sAdhana tatparam sadA
        (madhyamakAla)
rAga tALa bhAva bharita rakSatanata kIrtana kartAram sangIta kalAnidhim

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb