shrImadAdi tyAgarAja

shrImadAdi tyAgarAja. rAgA: kalyANi. rUpaka tALA.

P: shrImadAdi tyAgarAja guruvaram namAmyaham
A: bhUmijA ramaNa caraNa kamala bhajana dhurandharam
C: sakala lOka samsEvita sangIta sAhitya sAra bharitasu lalitapada sammELana samshObhita
            (madhyamakAlam)
sankIrtana su-racana samupArjita sat-kIrtim sura munivara kAruNya samjAta su-jnAnam
sAmagAna lOla vAsudEva hrdaya su-sthitam sujana hrdaya jaladhi candra mamalavamsha samjAtam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb