shrIpatim brahma rudrAdi

shrIpatim brahma rudrAdi. rAgamAlikA. Adi tALA.

            (rAgA: madhymAvati)
1: shrIpatim brahma rudrAdi vanditam guNapUritam vicitra rUpa caritam nArasimha bhajE anisham
            (rAgA: mAyAmALavgauLa)
2: hiraNyakashipuhu pUrvam pitAmaha varOddhataha matsamO nAsti sarvatrEtyaham bhAva samanvitaha
            (rAgA: nIlAmbari)
3: AtmAnam Ishvaram matvA harim vismrtya durmatihi svabhAvOcita duSkArya pravartanaparO abhavat
            (rAgA: kAmbhOji)
4: athaikadA sutam draSTum preSayAmAsa sEvakAn Agatam sutamAlingya babhASE hrSTamAnasaha
            (rAgA: mOhana)
5: bOdhitam gurubihi kim kim kim tvayA viditam drDham tat-tattvam brUhi mA bhaiSIhi shrOtumicchAmi bAlaka
            (rAgA: kalyANi)
6: ityuktavantam pitaram natvA svAntasthitam harim dhyAtvA shrI vAsudEvam tam nijAshayama bhASata
            (rAgA:aThANA)
7: harirEva parOdEvaha harihi sarvatra sarvagaha itIrayantam prahlAdam bahudhA pIDayanmuhuhu
            (rAgA: Arabhi)
8: asticAtsa haristambhE darshayAdyaiva mE ripum na darshayasi cEtsatyam tvAm haniSyAmi durmtE
            (rAgA: pUrNacandrikA)
9: iti bruvANam daityEndram hantumudyamya satvaram kruddha stambha samudbhUtO bhagavAn bhaktavatsalaha
            (rAgA: bEgaDa)
10: hatvA hiraNyakashipum yOrarakSa jagatrayam tam prahlAdanutam dEvam nArasimham bhajE anisham
            (rAgA: bhairavi)
11: gIyamAnam nAradAdyair-maharSibhir-aharnisham rugAdi vEdavEdyam tam nArasimham bhajE anisham
            (rAgA: kEdAragauLa)
12: rNadAridrya rOgA divArakam bhava tArakam dInabandhum dayAsindhum nArasimham bhajE anisham
            ( rAgA: vasantA)
13: nArasimha stOtramidam bhuktimukti pradAyakam racitam vAsudEvEna gIta sAhitya dhImatA

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb