siggu lEdu

siggu lEdu.  rAgA:  balahamsa.  c/tripuTa tALA.

P:  siggu lEdu nAkincukaina jODa eggulanta jEsi inta ninnuvEDa
A:  daggira nIvuNDa daya vELaka yaggalikamuna jEsina panulanu vinu
C:  anyAyArcanAsakta cittuDu anyAnna bhOktAdi lOluDu
dhanyAtmuDanu gAnu brOvu managa kanna taNDri vAsudEva krpAnidhi

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb