smara bhUmi

smara bhUmi.  rAgA:  mEgharanjani.  Adi tALA.

P:  smara bhUmi sutAdhipatim satatam mrdAtma bhavArcitam Ishanutam
A:  darahAsayutam karuNAnvitam sarasIruha lOcana shObhitam
C:  bhAsamAna carAsana bANadharam cAsitEndra tanjua mAkALIharam
bhAsurAnga tamashrta kalpatarum vAsudEva manOnvaya rAjagurum

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb