vandE anisham aham

vandE anisham aham.  rAgA:  hamsadhvani.  Adi tALA.

P:  vandE anisham aham vAraNa vadanam nandIsha vAhana vara nandanam
A:  vandAru maNDala vighna vAraNam brndAra gAtyapi vandita caraNam
C:  pAshamAna pAshAnkushadharam bhUsurAdi paripAlanaparam
bhAsura maNi bhUSita kandaram vAsudEva caraNArcanatatparam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb