varalakSmi namOstutE

varalakSmi namOstutE.  rAgA:  gaurimanOhari.  rUpaka tALA.

P:  varalakSmi namOstutE varadE narahari sukhadE
A:  aravinda lOcanE agha brnda mOcanE aruNAmbuja vara sadanE amarEndranuta caraNE
C:  vAsudEva vinutArthE vAsavAdi vanditE bhUsurAdi sEvitE
bhAsuramaNi bhUSitE dAsajana kalpalatE dharahasitE suvrttE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb