vAraNAsyam praNamAmi

vAraNAsyam praNamAmi (tv).  rAgA:  kAnaDA.  Adi tALA.

P:  vAraNAsyam praNamAmi vAmadEva sukumAram vAram vAram
A:  vIram vighnavAraNa caturam vAcAmagOcara mahimAkaram
C:  gaurI mukha candra cakOram

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb