yadukula vAridhi

yadukula vAridhi. rAgamAlikA. c/tripuTa tALA.

        (rAgA: puSpalatikA)
yadukula vAridhi candrau krSNa nrsimhAbhi dAna vikhyAtau
shrI cAmarAja putrau vagavAnavatAda pArayA krpayA
        (ciTTasvara)
rI , ga ma pa ni pa sA ni pa ma ga ri sa ni pA sa ni pa ma ga ri sa
rI ga ma pa ni mA pa ni sa ri ga ri sA , ni pa ma pa ma ga ri sa ni sa ri ga ma pa ni
        (rAgA: kEdAragauLa)
shashi shEkhara nija bhaktau kushala vasadhrshau sushIla sampannau
cAma mAhIpati putrau bhavya caritrau cirAya vijayEtAm
        (ciTTasvara)
ri ma pa ni dha ma pA , , ma ga ri sa ni dha pA , , ma pa ni sa ri ma ga sa ri , ma pa ni dha mA pa sa ni dha pA ma pa ni sa ri sA ni dha pa dha pa ga ma , ma ga ri ma ga ri ga
ri sa
        (rAgA: aThANA)
vANI caraNa sarOjArAdana sanjAta sakala sadvibhavau
damansthApana caturau vijayEtAm cAmarAja sukumArau
        (ciTTasvara)
pA , ma pa ni sa ri sa ni ri sa ni dhA, pa dha pa sa ni sa dhA
pa dha pa sa ni ri sa ri gA , rI sa ni sa dhA , pa ma pa gA , ma ri sa ni sa ri ma
pa ma
        (rAgA: kalyANi)
rajatOtsava parituSTau sujana stOmAvanE sadA saktau
cAma mahIpati tanayau sudiyau sadayau sadA mudA jayatAm
        (ciTTasvara)
sA, ri sa ni dhA ma ni dha pa mA gA , ga ma pa dhA ma pa dhA ni
sa ri ga ri , ni dha ni ri ni , dha ma dha ni sa ri sA ni dha pa dha pa , ma ga ri ga mA pa
dha ni
        (rAgA: kAmbhOji)
shrImad bhArata bhUtala cakrAdIshAbhimAna paripUrNau
cAma kSiti pati tanayau sukhinau bhavatAm ramApatEh krpayA
        (ciTTasvara)
pA , dhA , ri sa ni dha pa ni dha ma ga sA , pA , dhA sa ri ga sA ri ga ma
pA dha sa ri ga sa , mA pa sa ni dha pA sA ri pa ma ga sA sa ri
ga ma
        (rAgA: ?)
shrI krSNarAja karuNApOSita gItajna vAsudEvEna
navaratna padyamAlA lalitAra cidAsamarpintA bhaktyA

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb