dayAnidhE mAmava (varNam)

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 52).

Raga: bEgaDa / Tala: Adi

P: dayAnidhE mAmava sadAshyAmakRSNa pUjitE

A: bhayApahAriNi shrI rAjarAjEshvari

S: pAlitajana munigaNa sura samudayE lalita padayugalE kamanIya kandharE pApashamani suhRdaya sammOdita mahanIya suguNAlayE vitara bhaktim mE

C: paramapAvani bhavAni parAtpari shivashaHNkari


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb