himAcalatanaya brOcuTakidi

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 27).

Raga: Anandabhairavi / Tala: Adi

P: himAcalatanaya brOcuTakidi maHnci samayamu rAvE ambA

A: kumAra janani samAnamevarilanu mAnavati shrI bRhannAyaki

C1: sarOjamukhi birAna nIvu varAlOsagumani nEnu vEDiti purAri hari surEndranuta purANi parAmukhamElanE talli

C2: umA hamsa gamA tAmasamA brOva dikkevaru nikkamuganu mAkipuDabhimAnamu cUpu bhAramA vinumA dayatOnu

C3: sadA natavaradAyaki nijadAsuDanu shyAmakRSNa sOdari gadA mORa vinavA duritavidAriNi shrI bRhannAyaki


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb