himAdrisutE pAhimAm

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 65).

Raga: kalyANi / Tala: rUpakam

P: himAdrisutE pAhimAm varadE paradEvatE

A: sumErumaddhya vAsini shrI kAmAkSi

C1: hEmagAtri paHNkajanEtri mataHNgAtmajE sarOjabhava harIsha sura munIndranutE

C2: ambujAri nibhavadanE mauktikamaNihArashObhamAna gaLE bhakta kalpa latE

C3: shyAmakRSNa sOdari gauri paramEshvari girijAla nIlavENi kIravANi shrI lalitE


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb