janani natajanaparipAlini

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 19).

Raga: sAvEri / Tala: Adi

P: janani natajanaparipAlini pAhimAm bhavAni trilOka

A: danujavairinutE sakalajana paritApa pApahAriNi jayashAlini

C1: satatavinuta sutagaNapati sEnAni rAjarAjEshvari vishAlAkSataruNi akhilajanapAvani shrI rAjarAjEshvari sati shubhacaritE sadA madhura bhASA vigaLatamRtarasadhvani suranuta padayuga darishita iha mama gAtramatimAtramajani sujani

C2: kuvalaya lOcanayugaLE kalyANi nIla vENi vikacakOkanada rajaccaraNE atiramaNi ghananIlavENi bhuvi divi rakSaNi dRtAmaragaNE bhAgyavati shaktisampUrNE kavana nipuNamatim ayi disha iha tava kAntimupayAtum girIsha ramaNi

C3: caraNanipatadamarasamudayE kALi sArasamukhi sushObhitOruyugaLa varakadaLinava sArasamukhi surucira muraLI mRdaHNgasvarasamshObhini rasakRta mahItalE sarasijakarayugaLE kaTikalita maNi kAHncIbhRtE kAHncIpuravAsini


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb