kAmAkSi anudinamu (svarajati)

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 33).

Raga: bhairavi / Tala: mishra cApu

P: kAmAkSi anudinamu maravakanE nI pAdamula dikkanucu nammitini shrI kaHnci

S1: kundaradanA kuvalayanayanA talli rakSiHncu

S2: kambugaLa nIradacikurA vidhuvadanA mAyamma

S3: kumbhakuca madamattgajagama padmabhava hari sambhu nutapada shaHNkarI nIvunA cintala vEvEga dIrccammA vipuDu

S4: bhaktajana kalpalatikA karuNAlayA sadayA giritanaya kAvavE sharaNAgatuDugadA tAmasamu sEyaga varamOsagu

S5: pAtakamulanu dIrcci nI pada bhakti santatamIyavE pAvanigadA mORavinadA parAkElanammA vinamma

S6: kaluSahAriNi sadA nataphaladAyaki yani birudu bhuvilO galigina dOrayanucu vEdamu mOraliDagavini

S7: nI pavana nilayA surasamudayA kara vidhRta kuvalayA madadanuja vAraNamRgEndrArccita kaluSadamanaghanA aparimitavaibhavamu gala nI smaraNa madilO dalacina janA dulaku bahu sampadalaniccEvipuDu mAkabhayamiyyavE

S8: shyAmakRSNa sahOdarI shivashaHNkarI paramEshvari hariharAdulaku nI mahimalu gaNimpa taramA sutudammA abhimAnamu lEdA nApai dEvI parAkElanE brOvavE ipuDu shrI bhairavi


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb