kAmAkSi baHNgAru

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 59).

Raga: varALi / Tala: mishra cApu

P: kAmAkSi baHNgAru kAmAkSi nannu brOvavE

A: tAmasamEla rAvE sAmagAnalOlE sushIlE

C1: kAmakAla priyabhAminI kAmya kAmadE kalyANI kAmAkSI kaHnjadaLAyatakSI trikONavAsinI kAruNyarUpiNi

C2: pAvanI mRdubhASiNI bhaktapAlinI bhavamOcanI hEmAHNgI himagiriputrI mahEshvarI hRImkAra rUpiNI

C3: shyAmakRSNaparipAlinI shukashyAmaLE shivashaHNkarI shUlinI sadAshivunikirANI vishAlAkSataruNI shAshvatarUpiNI

S: nAmana vini vinu dEvI nIvE gatiyani namminAnu mAyammA vEgamE karuNajUDavammA baHNgArubOmmA


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb