kAmAkSi lOkasAkSiNI (gitam)

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 39).

Raga: madhyamAvati / Tala: tripuTa

1: kAmAkSi lOkasAkSiNI kAmAri manOhAriNI kAmAkSi kaHncikAmAkSi pAhimAm pAhimAm baHNgAru pAhi

2: paHNkajadaLalOcanE umE saHNkaTa bhayamOcanE shivE kuHnjara samagamanE ramaNE maHnjuLatama nayanE hariNi

3: bhaNDa daitya khaNDana paNDitE aNDaja hari girIsha maNDitE puNDarIka mRdupadayugaLE maNDalasthitE lalitE varadE

4: kAmakOTi pIThavAsinI kAmitArttha shubhaphaladAyikE sAmagAna shRuti sammOdini shyAmakRSNa pAlita janani


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb