kanakashaila vihAriNi

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 9).

Raga: punnAgavarALi / Tala: Adi

P: kanakashaila vihAriNi shrI kAmakOTibAlE sushIlE

A: vanajabhavaharinutE dEvi himagirijE lalitE satatam vinatam mAm paripAlaya shaHNkara vanitE sati mahAtripura sudnari

C1: kambukaHNThi kaHnjasadRsha vadanE karirAjagamanE maNisadanE shambaravidAri tOSiNi shivashaHNkari sadA madhura bhASiNi

C2: caNDa muNDakhaNDanapaNDitEkSu daNDa kOdaNDamaNDitapANi puNDarIka nayanArccitapadE tripuravAsini shivE hara vilAsini

C3: shyAmaLAmbikE bhavAbdhi taraNE shyAmakRSNaparipAlini janani kAmitArtthaphaladAyikE kAmAkSi sakalalOkasAkSi


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb