nannu brOvarAdA vEgamE nIvu

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 10).

Raga: gauLipantu / Tala: mishra cApu

P: nannu brOvarAdA vEgamE nIvu

A: vinu nAmORalanu nE nIdAsuDu gAdA

C1: kOrina varamiccE daivamu nIvE gAdA kAruNyamUrtti kaumArI gaurI sharaNAgata janarakSakI shaHNkarI sarasa mRdubhASiNI rAjarAjEshvarI

C2: abhayadAnamiccE daivamu nIvE gadA abhirAma guNamayI akhilANDEshvarI Ashrita tApahAriNI purANI Ananda rUpiNI aLikulavENI

C3: kAmitaphalamiccE daivamu nIvE gadA pAmarapAlinI bavabhaya bhaHnjanI sOmashEkhara priya bhAminI raHnjanI shyAmakRSNasOdari pArvati bhAvAni


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb