pahi mAm shrI rAjarAjEshvari

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 57).

Raga: nATa / Tala: rUpakam

P: pahi mAm shrI rAjarAjEshvari amba pAhimAm shrI rAjarAjEshvari shrI rAjarAjEshvari shrI rAjarAjEshvari

A: simhAsanArUDhE dEvatE dRDhavratEsimhAsanArUDhE Ehi Ananda hRdayE

C1: kAmitArtha phaladAyikE ambikE kALikEkAmitArtha phaladAyikEkAmakOTi pIThagatE

C2: mAnava munigaNa pAlinI mAnini janani bhavAni mAnita guNashAlini niraHnjani nikhilapApa shamani

C3: sArasapadayugaLE svarajati kalpita saHNgItarasikE naTapriyE bAlE surabhi puSpa mAlE

C4: shAradE sAmagAna sammOditakari shrIcakra rAjEshvari sulayakari shyAmakRSNa sOdari


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb