pAhi shrI girirAjasutE

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 31).

Raga: Anandabhairavi / Tala: rUpakam

P: pAhi shrI girirAjasutE karuNAkalitE padasarOja manusarAmi tE amba

A: dEhi matEranupamagatim mE EkAmrapatisudati sati tEjasA atulita divyamUrttE lalitE atilalitE

C1: dEvi purANi nigamavinutE prItiriha vasatutE mAnadE anudinamajitE yudhi jitEndra vimatE dEvAvirata kRta nutE kAmakOTipITha gatE dInajana nikarE bhuvi paradEvatE sucaritE

C2: nIpavanI paramanivasanE namra jagadavana nEtri janani kanakavasanE jhaSavishAlanayanE gOpayita sukavijanE pApa tApa khaNDana nipuNE kuntaLa vijita ghanE ghanajaghanE kalAvati ratE

C3: kAmitadhAtri kamalamukhi kAmAkSi akhilasAkSi kAmarati kAma shubhaphaladE dhRta sugandha ghanalatE shyAmE adya bhava mama mudE shyAmakRSNasadvaradE shyAmaLE AshritaratE viditagatE sadA iha varadE


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb