parAkEla nannu

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 46).

Raga: kEdAragauLa / Tala: Adi

P: parAkEla nannu paripAlimpa murAri sOdari ambA

A: nirAdaraNa sEya rAdammA shivE parAshakti nA mOra nAlakimpa

C: dharAdyakhilamunaku rANi hari harAdula pOgaDuparAtpari durandhara mahiSAsura damani smarAdhInuDau shyAmakRSNanuta


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb