pArvati janani (gItam)

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 34).

Raga: bhairavi / Tala: khaNDa maThyam

1: pArvati janani bhavAni shrI rAjarAjEshvarisarvalOkapAlini mAnini dEvi nIrajakSi paramapAvani kAmAkSiniraHnjani mAmava ambA

2: shrIkari janani mRDAni shrI rAjarAjEshvari hRImkArarUpiNi hariNAkSi dEvi shrI kAHncIpuravAsini kAmAkSishrI kAmEshvari mAmava ambA

3: shAmbhavi janani purANi shrI rAjarAjEshvarisharvarIsha dhAriNi shaHNkari dEvi shyAmakRSNa paripAlini kAmAkSishyAmaLAmbikE mAmava ambA


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb